Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities 

1.1 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

Praktijk: Ron Hogenboom Praktijk voor Bowen Therapie en (Sport)Massasge, gevestigd Mijnsherenweg 33, 1433 AP Kudelstaart. Telefoon: 06-11192250

Mail: info@ronhogenboom.nl KVK: 34321595 

Aangesloten bij; 

NVST (Ned. Vereniging van Soma Therapeuten), Licentienummer: L3197

AGB-code zorgverlener 90-039684 / AGB-code praktijk 90-018137

RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg Licentienummer: 107621R

TCZ: Tuchtrecht Complementaire Zorg.

NIBIG: Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg, Licentienummer: 529350 

Hierna genoemd: de praktijk of Ron Hogenboom Praktijk voor Bowen Therapie en (Sport)Massage 

Therapeut: enige vertegenwoordiger van Ron Hogenboom Praktijk voor Bowen Therapie en (Sport)Massage en behandelaar Ron Hogenboom .

Dienstverlening: Het verzorgen van individuele therapeutische behandelingen door middel van  Bowentherapie en Massage Therapie. Alle behandelingen worden toegepast door Ron Hogenboom.

De Cliënt (Opdrachtgever): Ieder persoon, die een overeenkomt is aangegaan voor het laten verrichten van Bowen en Massage therapie. Hierna genoemd de cliënt. 

Consult (Behandeling): Een overeenkomst tussen cliënt en de praktijk, waarbij tegen betaling door de cliënt een behandeling wordt gegeven door Ron Hogenboom Hierna genoemd een consult. 

1.2 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle consulten aangegaan met particulieren, instellingen en ondernemingen. 

1.3 

Alle consulten worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door de praktijk schriftelijk is bevestigd. 

Artikel 2 Algemeen 

2.1 

Zodra u een afspraak maakt met de praktijk gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Gelijktijdig met de anamnese zal de therapeut vragen de Privacy Verklaring en de behandelovereenkomst te lezen en te ondertekenen. 

2.2 

De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd: 

  1. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen behandelingen meer nodig zijn; 
  2. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen behandeling meer wilt afspreken; 
  3. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen behandeling meer te zullen geven; 
  4. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings-|overeenkomst of aan afspraken die gedurende de behandeling zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut; 
  5. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.  

2.3

Wetgeving / Klacht en tuchtrecht 

Ron Hogenboom Praktijk voor Bowen Therapie en (Sport)Massage is verplicht te handelen conform de wettelijke regelgeving. De praktijk is verplicht te werken volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

De praktijk is aangesloten bij de NVST en voldoet daarmee ook aan de eisen van de WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Een klacht dient u altijd schriftelijk of per e-email te melden bij de therapeut, zodat we samen kunnen zoeken naar een passende oplossing. Na ontvangst van je klacht neemt de therapeut binnen vijf werkdagen contact met u op. Komt u niet tot overeenstemming dan kunt u de klacht melden bij de beroepsvereniging NVST (www.nvst.nl ) en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu ) De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige 

Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de 

Algemene Verordering Gegevensbeschermig (AVG

Volgens de AVG is ben ik verplicht uw privacy te waarborgen hiervoor werk ik met de privacy verklaring waar u als cliënt toestemming voor geeft. 

De Praktijk heeft ook een behandelovereenkomst daarin staan afspraken die we samen nastreven voor een goede behandeling. 

Als u een afspraak maakt en een behandeling zal plaats vinden gaat u akkoord met zowel de Privacy verklaring en de behandelovereenkomst. 

Artikel 3 Toepasselijkheid 

3.1 

Ten alle tijden zijn de Algemene Voorwaarden van Ron Hogenboom Praktijk voor Bowen Therapie en (Sport) Massage van toepassing. 

3.2 

Voor iedere consult zal een factuur worden opgemaakt. De kopie factuur in mijn administratie, geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid. 

Artikel 4 Omvang Dienstverlening 

4.1 

Behandelingen worden door therapeut conform de afspraak verleend. 

4.2 

Consulten worden gegeven binnen de voor de behandeling staande tijd. De tijd is, uitzonderingen daargelaten, inclusief het omkleden van de cliënt, het afnemen van een anamnese en het maken van een vervolgafspraak. 

4.3 

Een consult vindt uitsluitend op afspraak plaats. 

4.4 

De praktijk is aangesloten bij organisaties waaronder de NVST (Ned. Vereniging van Soma Therapeuten; www.nvst.nl ) en de RBZC (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) in combinatie met het TZC (Tuchtrecht Complementaire Zorg). Cliënten met een aanvullende verzekering kunnen hierdoor in veel gevallen een gedeeltelijke vergoeding krijgen voor hun behandeling. Ron Hogenboom Praktijk voor Bowen Therapie en (Sport)Massge staat vermeld in de Zorggids (Vergelijk & Kies).  Informeer vooraf bij je zorgverzekeraar.

 

Artikel 5 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden 

5.1 

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk is bevestigd. In het geval dat er van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen van kracht. Wanneer gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook als de praktijk één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken cliënt hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst. 

Artikel 6 Wijzigingen in een behandelingsperiode 

6.1 

Bij een consult met een vastgestelde langere looptijd behoud ik het recht voor jaarlijkse tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Ik zal de cliënt minimaal 4 weken voor de wijziging informeren. De cliënt wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij de cliënt de therapeut vóór de eerstvolgende behandeling van het tegendeel heeft bericht.

Artikel 7 Annulering 

7.1 

Verhindering zonder tegenbericht van de cliënt wordt te allen tijde in rekening gebracht met het volledige factuurbedrag.

7.2 

Annulering binnen 48 uur voor de afspraak kan volledig in rekening gebracht worden. 

7.3 

Bij annulering gedaan door de therapeut zal bij een gepland consult de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Hiervoor in de plaats wordt zo spoedig mogelijk een nieuw consult gepland. Vergoeding van de door Ron Hogenboom Praktijk voor Bowen Therapie en (Sport)Massage geannuleerde afspraak is, voor beide partijen, niet van toepassing. De door de cliënt geleden schade als gevolg van verlies van inkomsten of anderszins geleden schade, wordt niet vergoed door Ron Hogenboom Praktijk voor Bowen Therapie en (Sport)Massage. 

Artikel 8 Verantwoordelijkheden cliënt 

8.1 

Cliënt is verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid en medisch verleden zoals operaties, ongevallen en trauma’s. Neem bij het eerste consult uw medicijnlijst mee. 

Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling worden gestaakt en kunt u doorverwezen worden naar een arts. Ron Hogenboom Praktijk voor Bowen Therapie en (Sport)Massage wordt nimmer aansprakelijk gesteld bij schade door informatieverzuim door de cliënt. 

Graag de mobiele telefoon tijdens de behandeling uit te zetten. 

De therapie betreft behandeling vanuit de complementaire zorg. De therapeut is geen arts en dient niet als zodanig te worden geraadpleegd. Bij twijfel over klachten of voor een medische diagnose dient de cliënt zijn/haar arts te raadplegen. Staak niet uw behandeling in het ziekenhuis of door een arts tijdens de Bowen of Massage therapie. Altijd is Bowen therapie een aanvulling op de behandeling in de reguliere geneeskunde. Wel kan de therapeut u vragen om andere lichaamstherapieën zoals fysiotherapie of manuele therapie tijdelijk te stoppen gedurende de behandelperiode. 

Artikel 9 Geheimhouding & Privacy 

9.1 

De therapeut zal alle informatie betreffende de cliënt en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven. Verkregen informatie wordt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende cliënt, nooit aan derden kenbaar gemaakt of verkocht. 

Artikel 10 Dossierbeheer en Inzagerecht 

10.1 

Indien sprake is van een consult waarbij cliënten worden behandeld, zal de praktijk van de betrokken cliënt een elektronisch dossier bijhouden. Naast de therapeut heeft slechts de cliënt recht op Inzage in dit dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. 

Artikel 11 Facturering en betaling 

11.1 

Client gaat akkoord met de tariefstelling zoals vermeld op de site en in de praktijk. Elke behandeling dient na afloop  per pin te worden voldaan of overgemaakt te worden via een bankoverschrijving. Indien in overleg anders overeengekomen dient de betaling zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum. Alle incassokosten komen voor rekening van de cliënt. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders & incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven. 

11.2 

De praktijk behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden(en) de tarieven tussentijds aan te passen. Dit geldt niet bij vooraf betaalde consulten of uitgegeven cadeaubonnen. (Zie artikel 6; 6.1)

11.3 

De praktijk is verplicht, voorafgaande aan de tariefsverhoging van consult(en), deze kenbaar te maken aan haar cliënten (zie artikel 6; 6.1)

Artikel 12 Aansprakelijkheid 

12.1 

Ron Hogenboom Praktijk voor Bowen Therapie en (Sport)Massage is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet kunnen worden toegerekend. 

12.2 

Ron Hogenboom Praktijk voor Bowen Therapie en (Sport)Massage geeft op geen van zijn diensten garantie. Medische complicaties welke tijdens de behandelingsperiode voordoen welke niet te wijten zijn aan zwaarwegende tekortkomingen van de therapeut zijn niet toerekenbaar als gevolgschade voor de therapeut. 

12.3 

Schade welke door cliënt veroorzaakt is aan eigendom van Ron Hogenboom Praktijk voor Bowen Therapie en (Sport)Massage zullen voor rekening zijn van de cliënt. 

12.4 

Ron Hogenboom Praktijk voor Bowen Therapie en (Sport)Massage is niet aansprakelijk te stellen voor schade en/of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie. (Zie ook artikel 8; 8.1) 

12.5 

Cliënt gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden na aanvang consult. (Zie ook artikel 2; 

2.1) 

Artikel 13 Slotbepaling 

13.1 

Alle zaken of bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet is voorzien rust de beslissing uitsluitend bij Ron Hogenboom Praktijk voor Bowen Therapie en (Sport)Massage.

13.2 

Het logo van Ron Hogenboom Praktijk voor Bowen Therapie en (Sport)Massage is eigendom. Het is verboden dit logo te gebruiken, te bewerken of toe te eigenen. 

13.3 

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Opgemaakt te Kudelstaart op 16 mei 2018.

 

Vraagt u zich af of de behandeling wat voor u is?