Behandelovereenkomst

Behandelaar Ron Hogenboom (hier onder genoemd als de therapeut)

Ondergetekende verklaart het volgende te hebben gelezen:

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen.
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
 • De therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • De therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst te plaatsen op de website: ronhogenboom.nl
 • Betalingswijze van de behandelingen is per pin of op rekening per consult.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de beroepsvereniging NVST (www.nvst.nl) en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu ).

Datum: ……………………………………………………………..

Naam: ……………………………………………………………….

Plaats: Kudelstaart

Handtekening: …………………………………………………